Tribulation Temple Timeline Truth – Daniel’s REAL Timeline!

Source: Eternalrhythmflow

Because of the increasing false information about these end times being spread by false teachers and the uneducated that we are presently living within the 7 year Tribulation period called Daniel’s 70th Week, Scott Clarke proves far beyond any reasonable doubt that this time period has absolutely NOT begun. If you ever wondered how it all begins, this is the teaching for you. Enjoy!

In Bible prophecy, when Scripture, science and history align … big things happen. What big thing will happen with the coming of four blood moons in 2014 and 2015? Scottie explains these things and more in this exciting addition to his Signs in the Heavens series! Enjoy!

Don’t forget to rate kindly and share with your networks. Thank you!

De 70e week van Daniël

70e week van Daniel

Schema van de 70e week van Daniël. Klik voor grote weergave

De 1e helft van de “70e week”

Het verbond

Net zoals het einde van de 69e week duidelijk gemarkeerd wordt in de Bijbel, wordt ook voor het begin van de 70e week een duidelijk teken gegeven. Wanneer Israël een verbond sluit m.b.t. de vrede van het volk en de heilige stad (Jeruzalem) Dan.9:26-27. zal dat het begin zijn van deze laatste 70e week. Het verbond dat gesloten zal worden heeft betrekking op de strijdende partijen in de Joodse staat. In het verbond wordt met nadruk gewezen op de positie van Jeruzalem. De stad zal als politieke en religieuze hoofdstad dienen voor de Joden en voor de Palestijnen, twee verschillende religies zullen afspraken maken over hun heilige plaatsen. De Joden zullen hun heilige plaats (waar de tempel heeft gestaan) in ere willen herstellen. De Palestijnen hebben op dezelfde plek al hun eigen heilige plaats (waar Mohammed ten hemel zou zijn gevaren). Het verbond zal waarschijnlijk inhouden dat beide partijen hun erediensten kunnen houden op deze voor hen zo belangrijke plaats. De Joden zullen het slacht- en spijsoffer weer instellen (omdat dit in het midden der week wordt stop gezet). Dan.11:36.

Continue reading “De 70e week van Daniël” »

Uit het nieuws 27-03-2014

Sporen van Israëlieten in Amerika?

In het boek Discovery of Israel America schrijft de auteur David Allen Deal over een bijzondere vondst in de barre wildernis van Valencia County. Hier in het hart van New Mexico, op de oever van de Rio Puercos ten zuidwesten van de stad Albuquerque ligt een mysterieuze steen op de helling van een niet actieve vulkaan in de buurt van Los Lunas. De locatie is bij de locale inwoners bekend onder de naam,,Mysterie Mountain” (Mysterie Berg). De indianen noemen het “Cerro Los Moqujino” (Rotswand van het vreemde schrift).  (“Cliff of the Strange Writings”). Aan de voet van een plateau, bevindt zich een grote vlakke steen van tussen de 80 en 100 ton met daarop een inscriptie geschreven in oud Hebreeuws.

Los Lunas 10 geboden

De Los Lunas Tien Geboden steen 

De inscriptie bevat een nauwelijks afwijkende versie van de Tien geboden zoals beschreven in Exodus 20:1-17. De grote vraag die menigeen bezig houdt is, hoe komt de steen op deze locatie terecht? Tot op heden weet niemand hoe lang de steen op deze plaats ligt, en hoe hij daar terecht is gekomen. De steen wordt middels vele verschillende namen aangeduid waaronder Tien Geboden steen, Mysterie steen, De Los Lunas Tien Geboden steen. Sommige onderzoekers menen dat de steen een vervalsing is, maar de afgelopen jaren hebben grote aantallen Bijbelgeleerden en archeologen die onderzoek hebben gedaan, geconcludeerd dat de steen een echte en authentieke tien geboden steen is. De vondst roept de vraag op of dit gebied in een ver verleden bewoond of bezocht kan zijn door één van de stammen van Israël in een periode voor Christus waarin het oud Hebreeuws nog veel voorkomend was.

De vindplaats vertoont oude verdedigingswerken, evenals tekenen van bewoning. De Tien Geboden inscriptie is gelokaliseerd aan de voet van de berg, en is alleen bereikbaar via een pad wat naar boven slingert. De top van de berg is een vlak plateau met vele ruïnes. Het hele gebied is bezaaid met stenen waarop afbeeldingen zijn getekend. (petroglieven). Wat het allemaal nog mysterieuzer maakt is dat een van deze petroglieven beschikt over wat lijkt op een hemelkaart, uitgestrekt over een vlakke steen, waarin vastgelegd de posities van de planeten en de zonnestelsels tijdens een zonsverduistering. Onderzoeker David Deal, heeft berekend aan de hand van astronomische gegevens dat de ‘verduistering’ heeft plaatsgevonden op 15 september 107 voor Christus. Hij meldt dat tot zijn verbazing de datum exact overeenkomt met het beroemde Bazuinenfeest, ook wel bekent als Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar in 107 voor Christus. Volgens Deal is de Los Lunas inscriptie een duidelijk bewijs dat de Israëliërs uit de oudheid de ‘nieuwe wereld’ al ver voor Columbus hebben ontdekt en bewoond in de eeuwen voor de huidige tijdstelling.

Bewijzen daarvoor zijn ook te vinden in het oude boek van de Maya’s, de Popol Vuh In dit boek staan teksten die opmerkelijke overeenkomsten vertonen met verschillende Bijbelteksten.

Genesis 11:1 De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak.

Popol Vuh: Daar zagen zij de zonsopgang. Zij hadden één enkele spraak.

Exodus 14: 21-22 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Here deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge, terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur.

Popol Vuh: Zij merkten nauwelijks hoe zij de zee doorschreden. Zij liepen er doorheen alsof er geen water bestond. Zij die de zich delende zee overschreden noemden de plaats “drijfzand”. Zo kwamen zij aan de overkant.

Ook bestaan er overeenkomsten met het Bijbelboek Daniël.

Daniël 3:21-24-25 Toen werden de mannen gebonden, met hun mantels, broeken, mutsen en overige klederen aan, en in de brandende vuuroven geworpen. Toen schrok Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij zeide: Zie ik zie 4 mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel, en het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden.

Popol Vuh: Daarop gingen die in het vuur, in een vuurhuis. Binnen stond alles in gloed, maar zij verbranden niet. Met gladde lichamen en verheven gezichten vertoonden zij zich in de schemering. Men verlangde naar hun dood. Maar dat gebeurde niet. En die van Xibalda werd door verwarring aangegrepen.

De Quiché Maya’s vertellen dat het land waar ze woonden voordat ze naar Midden-Amerika kwamen als een waar paradijs was waar blanken en zwarten in vrede leefden, totdat de god Hurakan boos werd en de aarde overstroomde. In de 18e eeuw leefde ook in Noord-Amerika het idee dat alle Amerikaanse indianen van Noach moesten afstammen. Men ging zelfs op zoek naar de Ark in de bergen van Noord-Amerika. Men heeft vastgesteld dat er in de Queché-taal woorden bestaan die hetzelfde zijn als in het Oud-Hebreeuws.

quiche maya

Quiché Maya

Cristobal Molina, een Spaanse priester, ontdekte een volledig verhaal over de zondvloed. Volgens deze Inca overlevering bestond er voor de zondvloed slechts één grote leidende staat op aarde en werd er overal één taal gesproken. Hoewel door grote afstanden van elkaar gescheiden hebben de volkeren in Midden-en Zuid Amerika verhalen in hun heilige geschriften bewaard die overeenkomen met de verhalen zoals wij die kennen uit de Bijbel. De Bijbel verhaalt over een tijd toen er maar één taal op aarde werd gesproken.(Genesis 11) Pas na de bouw van de toren van Babel verstonden de mensen elkaar niet meer en verschenen er nadien duizenden talen.

Van enkele indianenstammen heeft men ontdekt dat hun oorsprong moet liggen ergens rond de Middellandse Zee. Zo kennen de Tolteken een overlevering over de bouw van een hoge toren (De Zaculi) in het land van hun herkomst. Hun taal was plotseling verward en niemand kon elkaar meer verstaan. Daarna waren ze naar verschillende delen van de aarde vertrokken. Het is bekend dat de taal de meest nauwkeurige gids is om verwantschap tussen verschillende volkeren na te gaan, zelfs wanneer zij landen bewonen die door Oceanen en land van elkaar gescheiden zijn. Vele onderzoekers zijn het met elkaar eens dat er ooit één oorspronkelijke moedertaal over de aarde gesproken werd. Deze verklaring wordt overal waar taalonderzoek wordt gedaan, bevestigd. In alle talen komen woorden voor of wortels van woorden die identiek zijn en in alle gevallen drukken ze in wezen dezelfde betekenis uit waardoor de gemeenschappelijke oorsprong bewezen wordt. Sommige oudheidkundigen geloven dat onder meer de Noord-Amerikaanse Cherokee indianen Joodse voorouders hebben.

Toen Bartholomé de las Casas met conquistador Gonzalo Fernández de OviedoY Valdés voet aan land zette in de Nieuwe Wereld, kwam hij tot zijn grote verbazing tot de conclusie dat Amerika al veel eerder gekoloniseerd moet zijn geweest door wat hij ‘Israëlieten’ noemde. De oorspronkelijke taal van het eiland Santo Domingo noemde hij verbasterd Hebreeuws. Priester Abbe Gilii die leefde van 1721-1789 ontdekte dat stammen aan de Orinoco rivier bekend waren met het scheppingsverhaal over Adam en Eva. Bernardino de Sahagün, die in 1529 in Mexico aan kwam, schreef in zijn “Historia general de las cosas de Nueva España” (Geschiedenis van het Nieuwe Spanje) dat de bevolking daar filosofieën en religieuze overtuigingen aanhingen van de oude stammen van Israël. In het boek “Hispania Victrix” van Francisco Lopez de Gómara,wat gaat over de vroegste veroveringen in Mexico en Zuid Amerika, staat dat toen de Spanjaarden Peru ontdekten, de inwoners al een grote mate van beschaving hadden opgebouwd en verbaasd waren over de gelijkenis van de inheemse indiaanse stammen met die van de oude stammen van Israël.

Met vriendelijke groet,

Franklin ter Horst

ps: In het verlengde hiervan nog even dit: over de geschiedenis van Israël is het volgende boek verschenen. Ik heb het zelf gelezen, een echte aanrader! (vJ)

Bron: Vlichthus

cover_onbekend_israel

Historische onwetendheid was lange tijd de voedingsbodem voor het hier en daar opspruiten van meestal goedbedoelde pogingen om de – ten onrechte als verloren beschouwde – stammen van Israël te lokaliseren. Maar een evolutionistische cultuur, die de Bijbelse geschiedenis beschouwt als menselijke verzinsels, behandelt deze pogingen onmiddellijk als onkruid: fantasie, fabels en dwaling.

Steven M. Collins laat zich hierdoor niet hinderen. Zijn vergelijkende studie van de Bijbelse en profane historie stelde hem in staat te komen tot een gedocumenteerde beschrijving van 3000 jaar Israëlitische wereldgeschiedenis. De grote verdienste van Collins is, dat hij niet op gebruikelijke wijze een verzameling losse en uiterst smalle theorieën geeft, maar een breed samenhangend geheel; wetenschappelijk verantwoord en toch vlot en boeiend geschreven.

De periode van Abraham tot de tijd der Richteren laat hij hier buiten beschouwing. Maar vanaf de opkomst van het Davidische koninkrijk volgt hij de lotgevallen van alle stammen van Israël tot in de moderne tijd. Daarbij beperkt hij zich niet tot de gebaande smalle paden van de Grieks-Romeinse tradities, die de hoofdmoot vormen van de historische kennis in de westerse cultuur. Ook “barbaren” als Feniciërs, Puniërs, Parthen en Scythen passeren de revue. En plotseling komt de ogenschijnlijk dorre Bijbelse geschiedenis op indrukwekkende wijze tot leven en blijken de herhaalde profetieën aan Abraham, Izak en Jakob aangaande menigten van volken en koninkrijken, die uit hen zouden voortkomen, op grandioze wijze te zijn vervuld. En de toekomst?

Verplichte kost voor allen die de waarheid liefhebben. Na lezing van dit boek zal uw visie op de Bijbel, de geschiedenis en de toekomst niet meer dezelfde zijn. Zie ook website auteur Steven M. Collins

The Prophetic Blood Moons REVISITED! – April 15, 2014

Source: Eternalrhythmflow

In Bible prophecy, when Scripture, science and history align … big things happen. What big thing will happen with the coming of four blood moons in 2014 and 2015? Scottie explains these things and more in this exciting addition to his Signs in the Heavens series! Enjoy!

Don’t forget to rate kindly and share with your networks. Thank you!

Jehovah’s Getuigen; de gedachtenisviering met Mike en Kim, Mark en Cora

De gedachtenisviering in de Koninkrijkszaal  is voor vele getuigen een droevig gebeuren, omdat ze wordt voorgehouden dat het brood en de wijn slechts voor de 144.000 ‘supergetuigen’ bestemd is, en als je daar niet bijhoort, dan eet en drink je onwaardig. Al wat ze mogen doen is netjes doorgeven, zonder te laten vallen. In deze video wordt uitgelegd voor wie het werkelijk bedoeld is.

WordPress theme: Kippis 1.15