You Never Let Go

Een parel, en alweer een oudje inmiddels. You Never Let Go van Matt Redman

 

“You Never Let Go”, letterlijk zoiets als U laat niet gaan, U laat nooit los.

Vertaald in de Opwekkingsbundel (698) terechtgekomen als “Nooit meer alleen”. Enerzijds weet ik ook wel dat vertalen (en zeker van liedteksten) op zich al een lastige klus kan zijn, en er daarom beperkingen zijn. Anderzijds: Wat er met dit lied gebeurd is, is gewoon jammer. Door de vertaling heeft de tekst een andere lading gekregen, en wordt de nadruk op “mij” gelegd, waar het origineel “U” als focus heeft.

Was beter geweest als het origineel in de bundel was opgenomen. Niet iedereen spreekt Engels, dat weet ik ook wel. Maar kan dat een argument zijn om een lied dan maar “kapot te vertalen”? Of is het een rechtenkwestie?

Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat er sprake is van een zekere “productiedrang” bij Stichting Opwekking. Elk jaar weer wordt er tijdens de Pinksterconferentie een nieuwe set liederen gepresenteerd, waarvan dan uiteraard een CD en verschillende nieuwe opwekkingsbundels beschikbaar zijn, met en zonder muzieknotatie. En natuurlijk weer een nieuwe versie van OPS, het projectieprogramma van de opwekkingsbundel.

Kwaliteit of kwantiteit, dat is een keuze. (vJ)

 

 

Het woordje “allen” als een openbaring

Het woord “allen”. Wat wordt onder allen verstaan in de Bijbel? Past het om op basis van een handvol teksten te veronderstellen dat ieder mens, niemand uitgezonderd, behouden is voor de eeuwigheid? Hieronder een verhelderende studie, met welwillende toestemming overgenomen van verdieping en aansporing.

 

Er is mij een licht opgegaan! Zo heb ik het werkelijk beleefd dat er opeens een lamp ging branden en ik het zag.
“ALLEN” is het fascinerend woord, dat voor mij op vele plaatsen ging ‘oplichten’ in de Bijbel toen ik ermee bezig was te ontdekken en te bedenken dat ‘exclusief denken’ in Gods ogen niet welgevallig is. Dit deed ik overigens niet om daarmee de onjuiste leer te ondersteunen van de ‘alverzoening’ of het ‘universalisme’ (deze leer houdt in dat alle mensen, en in sommige varianten zelfs alle demonen, worden gered).
Op elke plaats waar “allen” gebruikt wordt in de Bijbel, zal gekeken moeten worden naar de betekenis. Vaak spreekt de Bijbel niet over “allen” zonder uitzondering, maar gaat het om “allen” zonder onderscheid!
Het is belangrijk dat het zonneklaar wordt dat het bijbelse woordje “allen” niet breed – oecumenisch vorm mag krijgen, alsof “allen” zonder enige Bijbelse voorwaarden is.
Evenmin kan het woordje “allen” het monopolie zijn van slechts de ene of de andere kerk, groep of gemeenschap, die meent de ENIGE ware gemeente van God te zijn (dat is sektarisme). Zo wordt “allen” immers alleen intern betrokken op de eigen, exclusieve gemeenschap. Dat kan Gods bedoeling niet zijn.
Hierbij een bloemlezing, waar het woordje “allen” op een opmerkelijke wijze licht geeft in teksten waar het voorkomt:

Ps.119:63: “Ik ben een metgezel van ALLEN die U vrezen, en van hen die uw bevelen onderhouden”.
Ps.145:18: “De Here is nabij ALLEN die Hem aanroepen, ALLEN die Hem aanroepen in waarheid”.
Joh.1:12: “Want ALLEN die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam geloven”.

Rom.10:12: “Want er is geen onderscheid tussen Jood of Griek. Immers EEN en dezelfde is Heer over ALLEN, rijk voor ALLEN die Hem aanroepen”.
1 Kor.1:2: “aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met ALLEN, die ALLERWEGE de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen, hun en onze Here”.
·       1 Kor.3:21-23: “Daarom, niemand beroeme zich op mensen; ALLES is immers het uwe: hetzij Paulus, Apollos of Kefas…….het is ALLES het uwe; doch gij zijt van Christus en Christus is van God”.

2 Kor.1:1: “aan de gemeente Gods, die te Korinte is, met AL de heiligen in geheel Achaje”.

Gal.3:26-27: ”Want gij zijt ALLEN zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij ALLEN, die in Christus Jezus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed”.
Efeze 4:13: “totdat wij ALLEN de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus”.
Efeze 6:24: “De genade zij met ALLEN, die onze Here Jezus Christus onvergankelijk liefhebben”.

Fil.4:21: “Groet IEDERE heilige in Christus Jezus”.

1 Thess.3:12: “en u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot ALLEN – zoals ook wij gezind zijn jegens u -…”.

2 Tim.4:8: “voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook ALLEN die Zijn verschijning hebben liefgehad”.

1 Petr.5:14: “Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u ALLEN die in Christus zijt”.
We tekenen hierbij aan dat zelfs de vleselijke, onmondige christenen “in Christus” waren  (1 Kor. 3:1). Natuurlijk hebben zij de oproep nodig het vleselijke af te leggen, om geestelijk te worden en naar de volwassenheid in Christus toe te groeien.
Het is een bijzonder goede en nuttige zaak over deze verzen met het ‘trefwoord’ ALLEN uit de Bijbel rustig en aandachtig na te denken. Ze zijn bijzonder veelzeggend!

Meer lezen over allen? All the “all’s” covered

Hebben de doden geen bewustzijn?

Aan de hand van een paar Schriftplaatsen uit het Oude Testament wordt door sommigen bij hoog en bij laag beweerd dat er geen bewustzijn is na het overlijden, zelfs niet voor hen die “in Christus ontslapen zijn”. Dit wordt ook wel de “zieleslaap” genoemd. Dat dit niet in overeenstemming is met al wat de Bijbel leert is voor iedereen na te gaan. Met name in het Nieuwe Testament zijn goede aanwijzingen te vinden over de staat en de toestand van de overleden mens. Ik merk nog op dat de “leer van de zieleslaap” met name aangehangen en uitgedragen wordt door groepen die afwijken van de gezonde Bijbelse leer of gewoon ronduit sektarisch zijn. Denk hierbij onder andere, maar niet exclusief aan de Zevendedagsadventisten, Jehovahsgetuigen, maar ook bijvoorbeeld binnen het zgn “Christelijk Universalisme” wordt deze dwaling aangehangen.
Alan legt uit wat er mis mee is. (vJ)

Alan exposes the false doctrine that says people who are in the grave are unconscious; this is not a Scriptural teaching … at all.

The scriptures used to teach this false doctrine are:
Psalm 6:5
Psalm 115:17
Ecclesiastes 9:10… and these are *very* weak attempts at supporting such a depressing idea!

Those in the grave are conscious … their bodies are in the grave, but their souls and their spirits are in Shamayim:

The scriptures I use to expose this false doctrine are .
Isaiah 14:15,16
Matthew 17:1-8
Luke 16:22-24
Acts 7:59
2 Corinthians 5:8
Philippians 1:19-23
1 Peter 3:19
Some now living will *never* experience a physical death:
1 Corinthians 15:51
1 Thessalonians 4:16-18

Lees ook: De zielenslaap. waar of niet waar? 1 en 2

Over gevallen engelen en demonen

Alan spreekt over Nefilim / Nephilim(gevallen engelen), Sa’iyrim (goat demons) en Shadim (demonen) … en legt niet alleen uit hoe demonen zich aan mensen hechten, maar ook hoe ze uit je leven te krijgen.

Straight & Narrow | Matthew 7:13-14
https://www.youtube.com/watch?v=eWFqT…

Salvation: Past, Present, Future
http://www.youtube.com/watch?v=ANmozH…

5 redenen waarom Christenen zouden moeten bidden voor ISIS

Hoewel ik eerlijk gezegd doorgaans niet zo veel heb met opsommingen van x redenen voor y, (je kan het zo gek niet verzinnen of er is wel een lijstje voor te bedenken) maak ik graag een uitzondering voor ISIS. Aangezien zij de gemeente van Jezus Christus vervolgen, zijn het ook mijn vijanden. Als een lid lijdt, lijden immers alle leden (1 Korinte 12:26). En wat moet je toch met vijanden? De kop afhakken?

Bewerkt en vrij vertaald van een artikel op Churchpop door vader Jakob

Hopelijk heeft u al gebeden voor vervolgde medegelovigen in Christus in het Midden oosten. Maar heeft u al gebeden voor ISIS?

gebedDan bedoel ik uiteraard niet dat u God zou moeten bidden voor succes, of dat Hij hun geweld zou zegenen. Ik heb het over gebed voor hun zielen, dat God hun genadig zou zijn, en dat ze vergeving en nieuw leven in Christus zouden vinden.

Als er misdaden worden begaan, dan wel wandaden worden gepleegd, zijn we doorgaans gewend te bidden voor de slachtoffers, en dat is goed. Maar we moeten ons ook realiseren dat, met het oog op de eeuwigheid, de consequenties voor de daders vele malen ernstiger kunnen zijn .

Wat een wonder zou het zijn als de ISIS miltanten, degenen die Christenen hebben geterroriseerd, verkracht, gemarteld, onthoofd en zelfs gekruisigd, verlossing zouden vinden in Christus! Zou dat geen krachtig getuigenis zijn van de reddende kracht van God en Zijn genade?

Hier zijn 5 redenen waarom Christenen zouden moeten bidden voor ISIS:

 

1) Jezus leerde ons onze vijanden lief te hebben en te bidden voor onze onderdrukkers

Mattheus 5:43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.44 Maar Ik zeg u:  Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en  bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;45zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Deze les is vandaag nog even radicaal als 2000 jaar geleden. En ja, Jezus bedoelde precies wat Hij zei: we moeten onze vijanden liefhebben en voor onze onderdrukkers bidden, dat betekent in de realiteit van vandaag ook ISIS.

Hoewel dit rechtstreeks tegen ons gevoel kan ingaan, gaat het wel rechtstreeks naar het hart van het Evangelie: Jezus kwam niet slechts voor gerechtigheid, maar voor verlossing. Als Christenen kunnen wij hier heel praktisch biddend iets mee doen.

 

2) De apostel Paulus was van oorsprong een Christenvervolger

Saulus, later Paulus genoemd, stond bekend als een fanatiek vervolger van Christenen, de Schrift zegt dat hij “brieste van dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer ”  (Handelingen 9:1)

Toen Saulus  op een dag onderweg was naar Damascus om Christenen gevangen te nemen, verscheen Christus aan hem. Saulus was er letterlijk van ondersteboven. “Maar de Heere zei tegen hem: Ga,  want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.”  (Handelingen 9:15)

Paulus zou zich ontpoppen als een van de grootste Apostelen. Hij bracht het Evangelie door de gehele Mediterrane wereld en schreef bovendien een aanzienlijk deel van de boeken van het Nieuwe Testament

Probeer je eens even voor te stellen wat een impact de bekering van de leidende ISIS militanten tot Jezus Christus zou kunnen hebben…..

 

3) We zijn allemaal zondaren, enkel en alleen gered door Gods genade

Romeinen 3:21 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24   en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Als wij een relatie met Christus hebben, is dat niet omdat wij dat verdiend, of recht op hadden, maar enkel en alleen door Gods genade.

De ISIS militanten zijn God-onwaardig, maar dat zijn wij van nature ook . Daarom hebben we Jezus allemaal heel hard nodig.

 

4) Jezus Christus stierf voor hen, en God wil dat alle mensen behouden worden

1 Timotheus 2:4[God] wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 5   Want er is één God. Er is ook  één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

Dus van hoeveel mensen wil God dat ze gered worden en tot kennis van de waarheid komen?

En voor hoeveel mensen heeft Hij Zich als losprijs gegeven ?

Voor alle mensen. Iedereen. Ook de mensen van ISIS.

Het is Gods wil. Willen wij het ook? Vragen we erom?

 

5) De Hemel overtreft alles. De hel, daar wil je zeker weten niet terechtkomen. Welke van de twee wordt het?

“Gejammer en tandengeknars” (Mattheus 8:12), “de poel  die van vuur en zwavel brandt.” (Openbaring 21.8), en “eeuwige straf” (Mattheus 25:46). Zomaar een paar manieren waarop de Schrift die vreselijke maar reëele plaats beschrijft, de hel. Daar wil je niet gevonden worden.

Aan de andere kant beschrijft de Bijbel de hemel als overweldigend:

Openbaring 21:4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

Welke van de twee wordt het? Wat te bidden voor vijanden?

De ISIS militanten verzamelen, zoals ieder onbekeerd mens door hun daden, “toorn” (Romeinen 2:5) m.a.w. ze bouwen een “straftegoed” op. Te vrezen valt dat, als ze zich niet bekeren zij straks veroordeeld worden door de Hoogste Rechter. Maar ook zij kunnen zoals elk mens verlossing vinden in Christus, en hun eeuwige bestemming voor eens en altijd veranderen.

Laten we bidden dat zij dat doen. Laten we dat voor iedereen bidden.

Heer, wees ons genadig.

 

 

Alan’s Real News september 30

Alan covers current events and focuses on the news items we all care most about … and what the LameStream Media isn’t telling us.

Michael Savage Interviews Walid Shoebat:
http://youtu.be/mt3wUUcSEIk

Alan’s Books:
http://www.AlanHorvath.com/amazon_boo…

About Alan’s YouTube Channel:
http://youtu.be/Qe30iIxaTEs

Alan’s Articles & Videos @ ERF Ministries:
http://erfministries.com/blog_heb.php

WordPress theme: Kippis 1.15