Aannemen alstublieft

Aannemen alstublieft! (Joh.1) Tot bekering komen is een actie van de mens, gebaseerd op het in hem gelegde geloof. Een kwestie van aanpakken, aanvaarden, aannemen. Aan wie de eerste stap zet, schenkt God nieuw leven in Christus. Hem accepteren als Heer, Verlosser en Hogepriester, betekent: Zijn Woord aannemen en zich daaraan onderwerpen. De apostel Paulus onderschreef dat. Geestelijke mensen, zei hij, zijn gelovigen die het Woord hebben aangenomen en daaraan vasthouden. De boodschap van de Bijbel is dat de mens die het Evangelie heeft gehoord zich dat kan toeëigenen in geloof om vervolgens zijn hemelse positie in te nemen.

“Allen” als misverstand

Bijbelstudie over “Allen”, waarin de betekenis van dit woord uit de Bijbel duidelijk wordt uitgelegd.

τὰ πάντα

Bron: nbc-mp3.nl

Over het dikwijls in de Bijbel gebruikte woord ‘allen’ bestaan nogal wat misverstanden, terwijl dat door de context eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. Het Griekse ‘ta panta’ in het Nieuwe Testament, in het Nederlands doorgaans met ‘alle dingen’ vertaald, heeft veelal betrekking op alle geestelijke zegeningen voor alle gelovigen. Het strekt zich niet uit tot degenen die dat niet zijn, blijkt bijvoorbeeld uit de brief aan de Romeinen. De prediking van het Evangelie komt neer op de uitnodiging: ‘Laat u met God verzoenen.’ Dat kan alleen door de Heere Jezus Christus. Allen die bij Hem behoren, ‘in Christus zijn’, worden eens lichamelijk opgewekt, belooft de Schrift. En zó zal ook het gelovige overblijfsel van Israël behouden worden. Niet iedereen die ooit door het vlees bij dat volk heeft behoord, maar degenen die de Messias zullen aannemen. Dat God ooit alles in allen zal zijn, betreft ook louter degenen die door Christus deel kregen aan de nieuwe schepping. Daarbij behoren niet allen die als afstammelingen van Adam zijn gestorven. In Gods ogen is dat nu al met heel de mensheid het geval.

“Opdat Hij alle dingen vervullen zou.”

Een uitgebreide studie van 80 minuten, hier te beluisteren (14e studie in de lijst Mp3 – A564 – ‘Allen’ als misverstand)

 

Fundamentele geloofsvragen

Recent kwam ik deze website tegen: Het calvinisme en de Bijbel. Deze site is de neerslag van een boek wat geschreven is om degenen die in het calvinistische denken zijn vastgeroest een Bijbelse handreiking te doen. Lees achtergrond Het behandelt misverstanden die met name in protestantse en gereformeerde hoek al heel lang worden verkondigd. Je zou het ook fundamentele geloofsvragen kunnen noemen.

Johannes Calvijn

Vragen, die zolang er christenen zijn, al voor onzekerheid, verwarring en verdeeldheid zorgen, zoals bijvoorbeeld

 • Hoe zit het met de onmacht van de mens?
 • “Hoe zit het met verharding?”
 • “Voor wie is Christus gestorven?”
 • “Uitverkiezing”
 • “Is geloof een gave?”
 • “Geloof en bekering”
 • “Zekerheid van behoud
 • Gods soevereiniteit en de wil van de mens

Dit boek is onderverdeeld in 12 hoofdstukken en een appendix. Het is een uitgebreid werk van 300 pagina’s

Downloaden van het hele boek, of per hoofdstuk, kan zowel in .doc als .pdf via bovengenoemde site. Voor de prijs, €0,- om precies te zijn, hoef je het in ieder geval niet te laten liggen. Ik ga het zelf asap helemaal lezen.

Het is opmerkelijk dat meerdere leerstellingen van het calvinisme vandaag de dag nog steeds geleerd worden in kringen waar je dat helemaal niet zou verwachten.

Sterven en dan?

Bron en credits

Houdt de mens op te bestaan bij de dood?

Roy Davison

Waarom bespreken wij deze vraag?

Bepaalde mensen die ijverig langs de huizen gaan om hun leer te verkondigen, beweren dat de mens niet meer bestaat wanneer zijn lichaam sterft.

Uit een opiniepeiling in Vlaanderen is ook gebleken dat ongeveer de helft van Rooms-Katholieken niet in een hiernamaals gelooft!

Definitie van de vraag

A. “De mens”

 1. In de Heilige Schrift is er sprake van een uiterlijke en een innerlijke mens. “Al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd” (2 Korintiërs 4:16). “De oude mens aflegt, die ten verderve gaat … de nieuwe mens aandoet, die naar [de wil van] God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid” (Efeziërs 4:21). (Zie ook Ef. 3:16; Kol. 3:9-11; 1 Petrus 3:4.)
 2. De mens heeft een geest, een ziel en een lichaam. “En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven” (1 Tessalonicenzen 5:23).
 3. De uiterlijke mens (het lichaam) “die ten verderve gaat” wordt bij de dood ontbonden. Dit is duidelijk voor iedereen.
 4. De vraag echter is: Blijft de ziel of de geest van de mens bestaan na de dood?

B. “De dood”

 1. In de Schrift is er sprake van verschillende soorten dood, o.a. de tweede dood (Openbaring 2:11) en de dood in zonde (Efeziërs 2:1).
 2. Met deze vraag bedoelen wij de dood van het stoffelijk lichaam van de mens. “Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood” (Jakobus 2:26).

Bron van inlichtingen omtrent deze vraag

Op basis van wetenschappelijke waarnemingen is het niet mogelijk deze vraag te beantwoorden. Dit maakt Salomo duidelijk in Prediker 3:18-21 waar hij de vraag stelt: “Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?” Dit is niet iets dat wij kunnen bemerken of zien zoals wij stoffelijke feiten kunnen waarnemen. Uitgaande van alles wat wij kunnen zien en waarnemen is de mens niet anders dan de dieren en sterven de mensen op de zelfde wijze als de dieren.

Er bestaat echter een andere bron van kennis: openbaring van God. Door goddelijke inspiratie geeft Salomo in Prediker 12:7 het antwoord op zijn eigen vraag. “En het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.”

Het antwoord op de vraag: Houdt de mens op te bestaan bij de dood, vinden wij in de Heilige Schrift waar God openbaart wat de mens na zijn dood zal meemaken.

Lees meer

College over het Universalisme, de leer van Alverzoening

In het verleden maar ook nu nog steeds zorgt deze leer voor verwarring. Ab Klein Haneveld behandelde het onderwerp tijdens 2 collegedagen. De link naar opnamen van deze studiebijeenkomsten staan onder het artikel.

De bijsluiter bij deze studie:

Hoewel de Heere Jezus Christus Zijn werk deed voor alle mensen, wordt niet iedereen behouden. Die boodschap wordt bestreden door degenen die de leer van de Alverzoening – het universalisme – aanhangen. Zij menen dat uiteindelijk heel de mensheid uit verleden, heden en toekomst wordt ver lost, zij het voor sommigen na een periode van straf. Varianten van de opvatting dat het uiteindelijk met ieder mens wel goed komt, vindt men overigens ook bij alle oosterse godsdiensten. De christelijke versie ervan interpreteert daarvoor vaak bijbelteksten op een wijze die haaks staat op wat zij bedoelen te zeggen. De leer is vooral gestoeld op gevoel, waarbij uit de context gelichte teksten worden gezocht om het te legitimeren. Zij gaan er aan voorbij dat het behoud van de mens niet ligt in de dood van de Heere Jezus, die de juridische genoegdoening was voor de zonde, maar in Zijn op standing. Dat God liefde is, zoals door hen wordt benadrukt, laat zijn rechtvaardigheid onverlet. Weliswaar leed en stierf de Heer voor allen, maar Hij leeft alleen voor de in Hem uitverkoren gelovigen. ‘De bezoldiging van de zonde is de dood.’

Beluisteren serie 1
Beluisteren serie 2

Evangelie valt niet acceptabel te maken

Noot: Door de jaren heen ben ik verschillende mensen tegengekomen die hun best deden om het evangelie van God en Zijn Zoon acceptabel te maken voor de mens. Hetzij door pogingen de scherpe kantjes van de boodschap af te knabbelen, hetzij door het gewoon verdraaien dan wel verzwijgen van Bijbelse waarheid, alsof Gods rechtvaardig oordeel voor iedereen, gelovig of ongelovig, uiteindelijk wel gunstig zou uitpakken. Onderstaand artikel is me uit het hart gegrepen, ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden (vJ)

Door Hans Frinsel op 19-12-2014 Bron: Habakuk.nu

Als christenen willen we graag in harmonie leven met onze omgeving. Dat lukte eeuwenlang, omdat die omgeving – vaak onbewust – uitging van onze christelijke waarden en normen. Nu die omgeving is veranderd, weten we daar niet mee om te gaan. We buigen voor de terreur van de moderne heidense cultuur en de inzichten van de seculiere psychologie. Of is het misschien zo dat we zó sterk door die moderne inzichten beïnvloed zijn, dat ‘lekker in je vel zitten’ en zelfverwerkelijking ongemerkt ook ons hoogste doel zijn geworden?

Want klinken deze zaken niet veel aangenamer dan dat ruwe Evangelie van zonde en kruis, van oordeel en verlossing? Als we kijken naar de ontwikkeling in het christelijke denken en die van de christelijke moraal, dan is de onvermijdelijke conclusie dat wij opgeschoven zijn in de richting van deze seculiere godsdienst. Die is zoveel vriendelijker, aannemelijker en menselijker dan ‘the old time religion’ van verlossing door het bloed van Jezus.

kruis

Grove discriminatie

Alles wat niet past in het denken en gevoelen van de heersende cultuur wordt moeilijk gevonden en velen proberen dat te ‘herinterpreteren’. Zonde is zo erg niet meer. Straf voor de zonde is daarom niet nodig en zeker geen plaatsvervangend lijden van Christus als straf voor onze zonden. God is alleen nog liefdevol. Zijn heiligheid wordt aangepast aan de menselijke maat en Zijn toorn wil men helemaal niet meer erkennen. Een scheiding tussen hen die verloren gaan en hen die gered worden, vervaagt. Dat zou immers grove discriminatie zijn en schending van de mensenrechten. Gelijke behandeling voor iedereen.

Onze boodschap

Het Evangelie heeft altijd controverse gegeven. Het stelt een diagnose van het menselijk probleem dat tegen ons eergevoel ingaat. Het biedt een oplossing, die van het kruis, die aanstoot geeft. We kunnen het Evangelie nooit acceptabel maken voor de samenleving door het aan te passen. Dan verliest het Evangelie zijn kern en bestaansrecht. Dan heeft het geen boodschap meer. Gods boodschap is dat de mens zich moet bekeren. De gemeente moet de mensen oproepen zich te laten ‘behouden uit dit verkeerde geslacht’ (Hand. 2:40). Zulke woorden worden nooit op prijs gesteld door dat verkeerde geslacht, maar de boodschap is er te ernstig voor om dan maar te zwijgen. Het gaat om de eeuwige geestelijke gezondheid van de mensheid.

“180 Movie”


180 is an Award-Winning Documentary – Click CC above for translations.

Subtitles/Closed Captions available
1.) English
2.) Nederlands
3.) Spanish / Español
4.) French / Français
5.) German / Deutsch
6.) Portuguese / Português
7.) Russian / Русский
8.) Japanese / 日本国
9.) Italian / Italiano
10.) Polish / Polski
And many more…

Please click on the CC button for a list of languages that are being added regularly. If you don’t see your language listed and you are able to help us translate 180, please contact us via http://www.Heartchanger.com

DVD purchases and downloadable Study Guide available at http://www.Heartchanger.com

“We shall slaughter you without mercy”

Kort maar krachtig en niet mis te verstane taal in een “stichtelijke preek” in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem. Geheel in stijl, en recht in de leer van de profeet zal ik maar zeggen.

Bron

Preacher at Al-Aqsa Mosque to the Jews: “We Shall Slaughter You Without Mercy”

In an impromptu sermon at the Al-Aqsa Mosque, Sheik Omar Abu Sara called to slaughter the Jews, whom he called “the most evil of Allah’s creations.” The sermon was posted on the Internet on November 28, 2014.

Van een totaal andere orde zijn de woorden van Jezus Christus:

Mattheüs 5:44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen