Vrij genoeg. Kies nou maar!

De vraag of de mens een vrije wil heeft wordt door sommigen ontkennend beantwoord. Iedereen zal daar zo zijn eigen motieven voor hebben. In de mij  bekende alverzoenings theologie  heeft de ontkenning een belangrijke functie, namelijk dat de mens eigenlijk geen keuze heeft. God heeft alles van tevoren uitgedacht en geregisseerd, (inclusief alle bedreven wandaden), want nodig in Zijn Plan, zo is ongeveer de gedachte.  Daarom kan het dan ook niet zo zijn dat een mens zal worden afgerekend op zijn keuzes, gemaakt in dit leven. God is immers verantwoordelijk?…….

cartoonvrijewil

Dat elk mens weldegelijk ooit rekenschap zal worden gevraagd is een Bijbels gegeven, ook de talloze oproepen om zich te bekeren (wat men tegenspreekt), etc. Als het niet past in de leer, kan het simpelweg niet waar zijn. Dan valt men liever terug op de wetenschap, waar men bij andere gelegenheid hard tegen aan schopt.

Een heldere no-nonsense uitleg over de vrije wil is hier te lezen.

 

Gans Israël behouden, alle Israëlieten?

Nee, dat is geen vogel ;-)
WORDT “GANS ISRAËL” BEHOUDEN ?

Is het Israël van nu Gods Volk en worden daarom alle Joden behouden? De SLAAP of BEDEKKING. Rom.11:26 en Joh.3:16 Hoe dacht Paulus over de redding van zijn volk. Wat moet er staan in Romeinen 11:26, “Aldus” of “Daarna” ?
Bron: jezuskomt.nl

Download deze studie in pdf

De leer van de zielenslaap en andere “dodelijke” misverstanden

Veel gelovigen worstelen met de gedachte ooit te moeten sterven, en dan vooral de vraag waar je dan naartoe gaat. De leer van de zielenslaap wordt door verschillende kerkgenootschappen, sektes en bijbelleraren geleerd als waarheid. Een bewusteloze toestand na het overlijden, tot nader order. Dit is een  ondenkbare onmogelijkheid, en in strijd met wat in het Nieuwe Testament bekend gemaakt is.  En opvallend genoeg vaak onderdeel van een theologie die in meerdere opzichten afwijkt van de gezonde leer.  Wie in Christus is, IS een nieuwe schepping. Met en in Christus zijn; “, “mede gezet in de hemel”, “wie in Hem gelooft zal in eeuwigheid niet sterven”  “Christus zou voor allen de dood smaken”. Zomaar wat teksten die me te binnen schieten. Het hoe, wat en waarom wordt in bijgaande studie uitgelegd.

De leer van de zielenslaap wordt rond 28:00 benoemd en besproken.

Lees op Google: De uitzigten op het toekomend leven, vóór en na Jezus verschijning op aarde, het toekomend levend volgens de schriften van het nieuwe verbond.

Afdeling vlaggen en vaandels :)

Achtergrondverhaal van Hans bij deze vlag, door hem ontworpen. Uiterst zeldzaam exemplaar, er bestaan tot dusver maar enkele van. Geheel eigentijds ontwerp met een oud maar altijd actueel credo.

Het Keltische Kruis zou de betekenis hebben van een symbool dat staat voor de brug naar de andere wereld. Op zich klopt dat aardig maar feitelijk staat het kruis voor het vloekhout waaraan de Heere Jezus hing, en de ring er omheen symboliseert het oneindige, omdat wie gelooft, de tweede dood niet zou sterven.

Jozef van Arimathea, Jezus in Zijn jongelingsjaren
Jozef van Arimathea en Jezus in Zijn jongelingsjaren

Jozef van Arimathea stichtte de eerste Christelijke kerk in Brittannië. Jozef was de oom van de Heere Jezus, die in Zijn jongelingsjaren met zijn oom meevoer naar het Westen. In de Bijbel staat niets of nauwelijks vermeld van zijn jeugd, maar her en der in Europa vind je beelden van de Heere Jezus samen met Zijn oom Jozef. Jozef van Arimathea was de eerste apostel aan Brittannië. Hij plantte het vaandel van Christus 562 jaar voor Augustinus voet zette op het door zeeën omringde eiland. Met twaalf andere discipelen van de Heere Jezus stichtte hij, in wat nu Engeland heet, de eerste openlijk Christelijke kerk. Brittannië werd de voedingsbodem, waar een niet aflatende stroom van jonge bekeerlingen werd opgeleid door de apostelen en discipelen van Christus, die daarna werden uitgezonden naar andere landen om het evangelie te onderwijzen.

Het edict van Keizer Claudius in 42 A.D.:

“Veeg het Christelijk Brittannië van de kaart!” 

Het verleden lijkt zo ver verwijderd, dat het onbetekenend en onbegrijpelijk schijnt te zijn voor de Christenen van vandaag, die zich koesteren in veiligheid en luxe, dat 1915 jaar geleden voor de eerste keer een machtige wereldveroverende natie een wet uitvaardigde om het Christendom met wortel en tak uit te roeien, en dat door middel van gewapend geweld.. Deze natie hoopte dat te bereiken door de Britse eilanden te verwoesten. Dit was tien jaar nadat de gebeurtenissen rondom het kruis hadden plaatsgevonden en minder dan zes jaar nadat Jozef, de Nobilis Decurio, in geheel Brittannië “de Weg van Christus” had verkondigd vanuit zijn toevluchtsoord op het eiland Avalon.

Deze heilige kruistocht had zich zo snel vanuit Avalon tot zelfs naar de overzijde van de zee verspreid en had heel Rome zo zeer in onrust gestort, dat Rome niet langer aan deze uitdaging aan haar heidense filosofieën en de zogenaamde veiligheid van het keizerrijk kon voorbijgaan. In het jaar 42 A.D. vaardigde Claudius, keizer van Rome, een belangrijke wet uit, waarin hij opdracht gaf om geheel Christelijk Brittannië te vernietigen. Mannen, vrouwen en kinderen, al haar belangrijke instellingen en haar bibliotheken moesten gedood, vernietigd of verbrand worden.Voor dit doel rustte Claudius het grootste en meest efficiënte leger uit dat werd aangevoerd door Rome’s meest capabele generaals.

In deze wet die Claudius voor de Romeinse Senaat afkondigde, stond tevens dat het aanvaarden van het geloof der druïden of van het Christelijk geloof, een halsmisdaad was en dat dit bestraft zou worden met de dood door het zwaard, de martelkamer, of dat men voor de leeuwen in het Collosseum gegooid zou worden. Het Boek der Martelaren vertelt dat er gedurende de eerste tweehonderd jaar van het Christendom meer dan zes miljoen Christenen begraven werden in de catacomben van Rome: Allen slachtoffers van moord. Hoeveel meer er nog begraven zijn in andere, niet onderzochte catacomben, is moeilijk te zeggen. Het totale aantal zou schrikbarend zijn.

In het spoor van de discipelen
Bron: De vergeten beginjaren van het Christendom. Dit boek pakt de geschiedenis op kort na de verrijzenis van de Here Jezus Christus. Jozef van Arimathea speelde in die geschiedenis een belangrijke rol. Zeer oude geschriften vertellen dat deze man door zijn genadeloze vijanden op zee werd gezet. Samen met een paar trouwe metgezellen, in een open boot zonder roeiriemen of zeil, dreven zij ver van hun Judeese thuisland af. Zij keerden ook nooit meer terug, maar stonden daarentegen aan de basis van de verbreiding van het Christelijk geloof. ISBN: 978-90-808032-3-7 – George F. Jowett – 16 x 24 cm. – 250 pag.

De opperbevelhebber die door keizer Claudius gekozen werd om zijn edict ten uitvoer te brengen was niemand minder dan de beroemde Aulus Plautius, die de Scipio van zijn dagen genoemd werd. Hij staat in de Romeinse geschiedenis te boek als één van de talentvolste bevelhebbers en veroveraars. Hij kwam in 43 A.D. aan in het gebied van Brittannië en richtte zijn hoofdkwartier in in Chichester. Plautius liet er geen gras over groeien en zette zijn ervaren legioenen onmiddellijk in actie in een opmars gericht tegen het zuiden, tegen de Siluriërs. Op die manier sneed hij hen af van de machtige Brigantijnen in het ver afgelegen noorden die tot de Kelten van Yorkshire behoorden. De vijandelijke legers ontmoeten elkaar in een schrikbarend gewelddadige slag en dit eerste gevecht werd door de Romeinen verloren, waarschijnlijk omdat zij de kwaliteiten van hun tegenstanders hadden onderschat. In de verschillende veldslagen die daarna volgden, bemerkte de Romeinse generaal tot zijn grote verrassing dat hij geconfronteerd werd met een intelligente militaire macht, die gewaagd was aan zijn eigen leger van ervaren strijders. En hoewel zij ver in de minderheid waren, vochten zij onverschrokken en een onbevreesde woestheid, die de Romeinse soldaten nog niet eerder waren tegengekomen. Voor het eerst stonden de Romeinen tegenover een volk, dat niet geterroriseerd kon worden door grote aantallen wreedheden.

In die dagen had Rome de hele wereld al aan zich onderworpen, behalve Brittannië. Zij hadden machtige legers verslagen, die werden aangevoerd door briljante koningen en generaals en die zeer gehard waren in de strijd. De door hen onderworpen volkeren in Afrika, Azië en Europa, die zij tot slaven hadden gemaakt, verhalen van hun heerszucht en wreedheid. Dezelfde Romeinse generaals, die deze veroveringen gemaakt hadden, voerden het Romeinse leger in Brittannië aan en faalden, de één na de ander. Met zo’n enorm uitgestrekt rijk om te beschermen en in stand te houden, konden de Romeinse keizers het zich niet veroorloven om hun beste legeraanvoerders en hun beste legioenen negen jaar in Brittannië te houden. Nog minder konden zij zich de afslachting van hun getrainde soldaten in een zinloze strijd veroorloven. Het enorme verlies aan levens, geleden aan beide kanten, in vele van de veldslagen in Brittannië, was volgens de verslagen groter dan bij de meeste veldslagen in wereldoorlog I en wereldoorlog II. Zulke verliezen wijzen niet op een gemakzuchtige, vrijblijvende Romeinse veldtocht in Brittannië.

Deze geschiedenissen, opgetekend door de pen van de tegenstander, ondersteunen de waarheid beter dan wanneer wij dit zelf opgeschreven hadden.Zonder wrok, maar met grote bewondering verhalen zij hoe de Silurische krijgers, aangevoerd door Caractacus, Arviragus en de druïdische hogepriesters, in niet te stoppen aanvalsgolven, zelfs over hun gesneuvelde en stervende kameraden heen, op hen afstormden en vochten met een woestheid die zelfs de geharde en door oorlog getekende soldaten van de Romeinse legioenen met afgrijzen vervulde. Hun angstaanjagende strijdkreten schalden boven het wapengekletter uit. Voor het eerst kwamen de Romeinen vrouwelijke krijgers tegen, die zij aan zij vochten met de mannen in een voor hen gerechtvaardigde strijd. Tacitus schrijft dat hun lange wapperende blonde haar en hun vuurschietende blauwe ogen angstaanjagend waren om naar te kijken. Ook hoorden de Romeinse soldaten voor het eerst het motto van de oude druïdische priesters gebruiken als strijdkreet voor het Christendom: “Y gwir byn erbyn y Byd”, hetgeen “De waarheid tegenover de wereld” betekent.  Nooit is er een rechtvaardigder strijdkreet gebezigd, die zelf zoveel aan waarheid bevat. Deze strijdkreet bestaat nog steeds. Zij is door de eeuwen bewaard gebleven en is heden het motto van de Orde der Druïden in Wales.

De Britse koningin Boadicea kwam strijdlustig in opstand, woedend over de persoonlijke vernedering van haar twee dochters, zij werden in het openbaar verkracht terwijl zij zelf werd gegeseld, en zocht naar wraak. Haar krijgers verzamelden zich, belust op strijd. Zij zou haar krijgers voorgaan in een strijd zo hevig en verwoestend dat haar naam in de Britse geschiedenis de verpersoonlijking en de toorts werd van alles wat nobel was in Brittannië. Tot op deze dag wordt Brittannië op haar geldstukken als vrouw afgebeeld.

Boadicea, de Britse naam voor Victoria, was een nicht van Claudius Pudens en dus nauw verbonden aan Caractacus en Arviragus. Boadicea zond Venusius, de Pendragon van de Iceni naar Arviragus en bood hem het bevel aan over de samengevoegde strijdkrachten van Iceni en Coronaid. Of hij dit aanvaard heeft is onduidelijk, waarschijnlijk omdat de beschrijving van deze geschiedenis overheerst wordt door de lofzang op de gestalte en de moed van deze koningin.

“Boadicea besteeg de generaalszetel. Haar gestalte was langer dan van de gemiddelde vrouw, haar verschijning had in zichzelf iets angstaanjagends, haar houding was kalm en beheerst, maar haar stem was donker en genadeloos. Haar haar hing in gouden lokken tot op de heupen en werd op haar voorhoofd bijeen gehouden door een gouden diadeem. Zij droeg een Schots geruite japon, die haar borstkas nauw omsloot maar vanaf de taille uitliep in losse plooien. Daaroverheen een Chlamys, een militaire mantel. In haar hand droeg zij een lans.”

Zo wordt de majesteitelijke Boadicea omschreven, zoals zij stond temidden van 120.000 krijgers die gehoor hadden gegeven aan haar vurige oproep tot wraak. De rede die zij tot hen sprak was net zo uitdagend en onvergetelijk als die van haar beroemde familielid Caractacus tot de Romeinse senaat. Dion Cassius schrijft hierover het volgende:

“Ik, een vrouw, doe een beroep op u. Ik heers niet, zoals Nitocris, over lastdieren gelijk de verwijfde volkeren in het Oosten zijn, of Semiramis, over handelslieden en reizigers, noch zoals het manwijf Nero, over slaven en ontmanden – zoals ons door deze buitenlanders is wijsgemaakt – maar ik heers over Britten, weinig bedreven in bedrog en diplomatie, maar geboren en getraind in oorlogsvoering. Mannen die omwille de vrijheid, hun eigen levens, de levens van hun vrouwen en kinderen, hun landerijen en hun eigendommen in de waagschaal leggen. Als koningin van zo’n volk smeek ik om uw hulp bij het behouden van die vrijheid en het overwinnen van vijanden, berucht om de lichtzinnigheid waarmee zij hun wandaden plegen, om hun verkrachting van het recht, om hun minachting van godsdiensten, om hun onstilbare hebzucht; een volk dat zwelgt van plezier in onmenselijkheden, voor wier affectie men groter angst en afschuw moet hebben dan voor haar vijandschap. Nooit zal een vreemdeling heerschappij hebben over mij of over mijn landgenoten, nooit zal dit land beheerst worden door slavernij. O, godin der manhaftigheid en der overwinning, wees gij voor eeuwig heerseres en koningin in Brittannië.”

Realiteit van de hel

Dikwijls wordt binnen de diverse denominaties, kerken en stichtingen, de boodschap van het Evangelie verwaterd tot zoiets als “Jezus is voor jouw zonden aan het kruis gegaan. De straf is uitgevoerd, dus jij zult niet worden gestraft, zodat je voor eeuwig in de hemel komt”. Deze boodschap doet te kort aan Gods wil dat de mens geloof stelt in Zijn Zoon, nieuw wordt, een wezensverandering doormaakt, een nieuwe schepping wordt, zoals de Bijbel het noemt. Dat alles dwingt Hij niet af. God is 100% Liefde en 100% Goedheid. Er zijn mensen die Hem desondanks afwijzen.

Hoe is het mogelijk dat een God die 100% pure liefde en goedheid en genade is, mensen voor eeuwig laat kwellen in de hel, een poel die brandt van vuur en zwavel?

Charlie Charlie Challenge, het moderne glaasje draaien, spelen met vuur

Gisteren een gesprek met mijn schoolgaande kinderen gehad over een nieuw fenomeen wat momenteel hot is onder de jeugd, de zgn. Charlie Charlie Challenge. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon, het is een eigentijdse variant van het glaasje draaien. Twee potloden op een vel papier met yes en no erop, dat is alles wat je nodig hebt om kwade geestelijke machten in dienst van satan uit te nodigen en te raadplegen.  Dat dit zeker geen onschuldig spelletje maar ronduit gevaarlijk is, hoef ik aan de meeste christenen hopelijk niet uit te leggen. Je weet echt niet wat je overhoop haalt, kinderen weten dat al helemaal niet en zien het voornamelijk als heel spannend.

“…De satan doet zich voor als een engel van het licht, 2 Korinthe 11:14

donttrythisathome

De (christelijke) middelbare school van een van mijn kinderen stuurt zojuist een email met de volgende inhoud:

Beste ouders(s)/verzorger(s),

De laatste dagen horen wij dat leerlingen zich bezig houden met het oproepen van geesten. Het
zogenoemde ‘ Charlie Charlie Challenge ‘, ofwel ‘potlood/glaasje draaien’ is momenteel een hit op YouTube.

Vanzelfsprekend staan wij dit soort activiteiten niet toe op school. Wanneer wij zien dat
leerlingen zich hiermee bezig houden, dan zullen wij hen hierop aanspreken, met hen in gesprek gaan hierover en contact opnemen met de
ouders. Wij adviseren u dit onderwerp en het standpunt van de school met uw kind te bespreken.

Indien u vragen heeft over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de leerjaarcoördinator van uw kind (tel nr. verwijderd)

En zonet nog een mail hierover ontvangen van de school waar mijn vrouw werkt.

Niets nieuws onder de zon zoals ik eerder zei. In de jaren ’80 zat ik op een Katholieke middelbare school, en daar was een leraar die glaasje draaien besproken gepromoot en gepraktiseerd had onder zijn leerlingen, als zijnde een” semi-wetenschappelijke onderzoeksmethode”. Toen mijn  ouders dit vernamen, hebben ze gelijk de directeur ingelicht, wat de bewuste leraar destijds een flinke reprimande heeft opgeleverd.

Anno 2015 probeert satan het ook op deze slinkse manier om talloze jonge levens binnen te dringen, met behulp van iets wat zo onschuldig maar toch wel spannend lijkt. Probeer het niet, het kan allerlei negatieve effecten opleveren zoals daar zijn slapeloosheid, angstaanvallen, zelfmoordneigingen, bezetenheid. Als je dit toch doet, open je een poort voor het rijk van duisternis. En die krijg je niet zomaar dicht. Wie zijn vingers brandt…

Trefwoorden: bezeten ,  boze geesten , demonen

Teken van de tijd, dat zeer zeker.

Opwekking 2015 beleefd

Dit jaar voor de 2e keer meegemaakt, de conferentie tijdens Pinksteren in Biddinghuizen, die elk jaar door Stichting Opwekking wordt georganiseerd. Dit jaar was de 45e keer heb ik vernomen.  Wat mij in het algemeen (wederom) opviel was de goede sfeer, ik kan wel zeggen harmonie die er was.

hoofdveld@opwekking2015
hoofdveld@opwekking2015

In de eerste plaats op de camping, waar ik een groot deel van mijn tijd heb doorgebracht. De plekken zijn nogal krap bemeten, geen elektriciteit voorhanden, en het sanitair was over het algemeen niet erg schoon. (sorry sopshoppers, niet jullie schuld ;-) ). Vaak moest je in de rij voor de WC, met name de dames, de heren hebben het op dit punt wat makkelijker gehad. Ook in de rij voor de kraan om water te tappen. Dit soort ongemakken zou op een normale camping zeker voor protest zorgen. Maar wat wil je ook; ruim 20.000 kampeerders heb ik vernomen! Dat vergt nogal wat. Ik heb geen onvertogen woord gehoord. De politie die patrouilleerde had dan ook weinig meer omhanden (wat ik er van gezien heb) dan alles gade te slaan en wat rond te fietsen en her en daar een praatje te maken. Veel gezinnen met jonge kinderen, maar ook veel tieners en ouder. Waar kinderen bij elkaar zijn wordt gespeeld. Zo ook bij ons op het veld, tussen en tegen de tenten knalden de ballen heen en weer op een gegeven moment. Tot een man vriendelijk kwam vragen of het wat minder kon., er lagen kinderen te slapen.  Geen probleem, de kinderen gingen wat anders doen. Er werden in de struiken complete hutten gebouwd.  Tot ‘s avonds laat waren veel mensen op, in groepjes of gewoon samen, lezen, muziek maken, of volop in gesprek,  aparte sfeer was het.

camping@Opwekking2015
camping@Opwekking2015

In de tweede plaats was er ook op het hoofdterrein niets te merken van enige vorm van frustratie of ongeduld vanwege de drukte en soms lange rijen voor een kop koffie of eetwaar, zoals 1,5 uur voor een patatje.  Ik heb er in ieder geval niets van gemerkt. Daar ook veel mensen gezien die met elkaar in de Bijbel lazen en met elkaar spraken, gewoon zittend op het gras of op een meegenomen stoel.

Mooi om te ervaren dat dat nog steeds kan in Nederland anno 2015. Dat is voor veel medegelovigen elders al lang een halszaak. We zijn erg bevoorrecht dat wij in West-Europa zijn opgegroeid, en niet in  een land waar geloof je letterlijk alles kan kosten.

kruis@opwekking
Impressie van het hoofdveld bij nacht @Opwekking2015

 

Wat de hoofdsamenkomsten betreft, officieel het meer inhoudelijke deel, voorzover ik er van op de hoogte ben* ben ik eerlijk gezegd veel minder enthousiast. Ik heb zelf een paar diensten in de grote tent bijgewoond, en inhoudelijk vond ik het over het algemeen niet erg sterk. Vaak veel woorden maar weinig Woord, waar de preek van Willem Ouweneel voor mij dan toch een uitzondering op was.  Van de samenkomsten die ik gemist heb, heb ik wel het een en ander opgevangen. Wat me opviel was het proclameren van zaken zoals het bidden voor en proclameren over Nederland. Er was zoals ik het zie, te veel aandacht voor personen, zoals een scheidend directeur die met pensioen gaat, en tijdens een dienst wordt “vrijgezet”. Het kwam erg vreemd op me over. Het feit dat er jaarlijks 11 nieuwe, inhoudelijk nou niet allemaal even sterke opwekkingsliederen bijkomen maakt dat je veel onbekende liederen voorbij ziet komen, en mooie oudere liederen dus niet meer of sporadisch zingt. Deze oude nummers raken zo steeds meer achterop. Dat vind ik jammer.

Samenkomst@opwekking2015
samenkomst@opwekking2015

 

Ook een paar seminairs bijgewoond, die me behoorlijk aan het denken hebben gezet. Een ervan van de Stichting Agapè ging over internet. De groei ervan en het gegeven dat internet niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. Voor de meest uiteenlopende zaken maken we er gebruik van, op allerlei verschillende apparaten. Prognoses gaan ervan uit dat in 2020 95% van de wereldbevolking in het bezit is van een smartphone, die we vandaag de dag al voor 23 verschillende functies gebruiken.  In minder ontwikkelde gebieden hebben ze nu al snellere toegang tot internet dan wij hier. Oorzaak is dat wij hier een aantal tussenstappen hebben gezet naar het internet. Die slaan zij gewoon over. Geen last van oude infrastructuur met zijn beperkingen. Gelijk een 3G verbinding of veel sneller. Google wordt gebruikt voor het zoeken naar antwoorden op levensvragen. De relatieve anonimiteit van een mobiele verbinding op een smartphone zorgt er ook voor dat mensen zonder belemmeringen kunnen zoeken naar vragen over God. Dat gebeurt ook, veel vaker dan je zou denken. Internet biedt ook in gesloten landen de gelegenheid voor zoekers om informatie over God te vinden.  De kunst zit ‘m er in volgens de spreker, om zo hoog mogelijk in de Google ranking terecht te komen. De meeste mensen kijken niet verder dan de eerste of tweede resultatenpagina. De boodschap: Zorg dat je gevonden wordt. Dat dit resultaat heeft, blijkt uit het volgende. Ik vond het indrukwekkend om te zien, vooral in Google Earth :

Bron: jesus.net

On this page we show you people’s decisions to know Jesus. At this moment, online searchers are making the decision to get to know Jesus Christ. On the KnowingGod websites worldwide, people can read and pray an honest prayer to God. Below this prayer, they can click on the button ‘I prayed this prayer’. After that, we give them options to help them go further and continue their spiritual journey.

You can download a special Google Earth-file which will allow you to see the decisions live on your own computer.

Please pray for these people. Pray that God will guide them further in their relationship with Him.

Dat ziet er ongeveer zo uit:

Kort samengevat was het ondanks de nodige kanttekeningen een geslaagd weekend, al was het alleen maar vanwege de goede en diepgaande gesprekken die we gehad hebben, de verdiepte vriendschappen die een waar Godsgeschenk zijn, en dat ook de jeugd duidelijk volwassener wordt in hun geloof. Ze zaten op hete kolen als ze te laat dreigden te komen voor hun samenkomst…kom daar nog eens om tegenwoordig :-)

Groot gemis, en dat wil ik wel benadrukken, was het gebrek aan aandacht voor de tekenen van de eindtijd waarin wij leven, Bijbelse profetie, en de vervolgde kerk. En het belang van een persoonlijke relatie met de levende Heer in deze tijd, bijvoorbeeld: hoe blijf je staande?  Zeker vanaf de hoofdpodia heb ik daar weinig van vernomen*. Er waren elders op het terrein wel stands van allerlei organisaties en stichtingen die je aan deze zaken kunt relateren, maar dat was dan ook alles. Ik heb veel de Naam Jezus gehoord, maar Zijn Titels “Here” en “Christus” veel minder. Wat Hij vandaag doet kwam ook niet zo uit de verf. Dat zijn gemiste kansen. Ik realiseer me dat het behoorlijk kritisch kan overkomen allemaal, maar zo heb ik het beleefd.

Dan tot slot het in mijn beleving gênante gezeur over het kopen van boeken, dvd’s en de nog niet sluitende begroting.  Een tip voor de organisatie: vraag aan daggasten een redelijke toegangsprijs, dan kan dat gezeur over de financiën achterwege blijven.  En verder als je zegt op de Heer te vertrouwen, kan dat dus ook op financieel gebied.

*ik ga alles nog terugkijken voor een volledig beeld, maar dat gaat nog wel even duren :)

Super Sized Artificial Object ?Niburu? Nee hoor, een ordinaire lensflare ;-)

In mijn vrije tijd schiet ik graag foto’s. Zoals verderop in dit bericht. De reden dat ik ze plaats is niet om te laten zien hoe goed ik dat wel kan, want dat valt best mee. De reden is de volgende: ik zag enige tijd terug onderstaande filmpjes op YouTubeJe zou er bijna bang van worden :-)

Raad eens wat? Ik heb “het” op foto “in the air” :-) De Lek bij Tienhoven

Maar ook op de grond :-) 27-04-15 - 1
Niburu in het gras? Natuurlijk…. :roll:

De moraal van dit verhaal? Laat je niet gek maken. Een Lensflare maakt nog geen “Super Sized Artificial Object” en dus ook geen “Niburu” ;-) Dat het eindtijd is, is duidelijk, daar heb je geen pixelfoutjes voor nodig :!:
Update: Debunked!
06-05-15 - 1Uit de losse hand geschoten