Is Adam Greater than Jesus?

Source: escapetoreality.org

“Are you saying that Adam is greater than Jesus?” This is a comment I often hear from those who preach universal salvation. It usually comes at the end of a conversation like this:

Me: Jesus died and rose again so that we might have new life, His life. Repent and believe the good news!
They: No, everyone is already saved, already righteous, already alive because Jesus died. His was a finished work. Your faith-works add nothing to it.
Me: I agree that His work was perfectly perfect and cannot be improved upon. But grace only comes through faith.
They: Yes, but not our faith – His faith. All the key verses on faith actually refer to the faith of Christ.
Me: I’ll grant that the righteousness of God comes to us on account of the faith of Jesus Christ. That’s Romans 3:22. But read the rest of that verse. It comes to “all who believe.”
They: Keep reading: “There is no difference.” It makes no difference whether you believe or not – we’re all righteous.
Me: If it makes no difference, then why did Jesus, Paul et al. challenge us to believe the good news? Paul told Timothy that his transformation from “worst of sinners” served as an example for those who would believe on Jesus and receive eternal life. Grace unmixed with faith is worthless. That’s Hebrews 4:2.
They: So you’re saying Adam did a greater work than Jesus?
Me: What?
They: Adam’s sin killed everyone – whether they believe Adam or not. That’s Romans 5:12. Are you saying that new life is only given to those who put their trust in Jesus? If so, then you’re elevating Adam above Jesus. You’re saying that first Adam did a greater work than last Adam.

If you have ever had a conversation with someone who believes in universal salvation, chances are you’ve heard something similar to this. Is Adam greater than Jesus? This is the trump card, the final word, because how could anyone say Jesus did an inferior work to Adam?

How did last Adam do a greater work than first Adam?

This is one of the most profoundly important questions you could ever ask. It is so important that I have written a study note to help you answer it. The note is an easy-to-read study of the ten verses of Romans 5:12-21.

So how did last Adam improve upon first Adam? In this post I want to briefly look at the traditional and wrong answer to this question and then, in my next post, I will give you Paul’s far better answer from Roman’s 5. I plan to upload the next post on Good Friday. If you can’t wait that long to hear some stunningly good news about God’s purposes for your life, read the study note.

So, what was last Adam’s greater work? To kick off, here is the wrong answer: “Jesus raised everyone from the dead. Everyone is now saved, righteous, and seated with Christ. They may not know it but it’s true nonetheless.” This is the main claim of those who preach historical reconciliation. Everyone has been made alive. A variation on this is: Everyone will be made alive. This is the view taken by those who preach ultimate reconciliation or universalism.

Lees verder →

Duidelijk zijn waar de Bijbel duidelijk over is

Door Johanna Lydia

Alverzoening is een heel pakket aan leringen waarvan je soms niet in de gaten hebt waarom een bepaald onderdeel belangrijk is. Maar later blijkt dan dat het nodig is om het plaatje compleet te maken (bijvoorbeeld de leer van de zielenslaap).

Teksten herinterpreteren en inpassen

Iemand attendeerde mij op een artikel op de site van inperspectief. Misverstand 2 is zo geraffineerd dat je er bijna wel in moet trappen. Hoe kan een ‘weldenkend’ mens hier iets tegenin brengen? Er zijn teksten die de leer van de hellestraf leren en teksten die alverzoening leren. Volgens inperspectief kiezen we een kant en herinterpreteren we de andere teksten zodat ze passen in ons gekozen perspectief. De meeste christenen kiezen ervoor om de alverzoeningsteksten te herinterpreteren in het kader van de “helteksten”. Inperspectief kiest voor de andere variant omdat dat beter past bij het algehele beeld wat van God naar voren komt in de Bijbel. (? Vraagteken van mij).

Wat niet duidelijk naar voren komt in deze redenatie is de frequentie waarmee de teksten in de Bijbel voorkomen. De teksten die wijzen op alverzoening zijn op de vingers van twee handen te tellen. De teksten die oproepen tot bekering en een keuze maken om “deel te hebben aan het Koninkrijk” of de” zaligheid te beërven” zijn er vele malen meer. Te beginnen bij de keuze die Adam en Eva hadden en bijvoorbeeld de keuze die Kain had. Zie het gesprek dat God had met Kain Gen.4:6 en 7 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.

Teksten wegstrepen

Daarom is het (ultra)dispensationalisme belangrijk voor de leer van alverzoening. Dan kun je alvast al die lastige passages in de Evangeliën over het Koninkrijk ‘wegstrepen’. Die zijn immers alleen voor een specifieke groep en niet voor ons of voor de gehele mensheid. Zooo gevaarlijk om te denken dat je alleen maar (enkele) brieven van Paulus serieus hoeft te nemen voor jezelf… Hoezo moeten wij ons niet bekeren? Omdat Paulus het in zijn brieven niet vraagt? Nee natuurlijk niet, hij schrijft die brieven aan de gelovigen, hen hoeft hij niet voor te houden dat ze zich moeten bekeren. Hen, en dus ons, houdt hij voor dat we moeten leven “waardig onze roeping waarmee we geroepen zijn”. Maar dat wil niet zeggen dat Paulus niet opriep tot bekering (zie zijn toespraken in Handelingen).

Ik doe mee met de “Bible in one year” (http://bijbeljaar.nl/) en daarin zat gisteren een stukje wat mij erg aansprak juist ook met betrekking tot wel of geen alverzoening.

“Toen ik Jezus pas leerde kennen, dacht ik dat ik het antwoord moest weten op elke vraag over het geloof. Hoe meer Bijbelstudie ik doe, hoe meer ik besef dat we niet alles hoeven te weten. Er bestaat zoiets als een gezond agnosticisme (de opvatting dat kennis van religieuze ideeën over vermeende bovennatuurlijke verschijnselen onmogelijk is), wat we ook een Bijbels agnosticisme zouden kunnen noemen.
Er zijn vragen waarop we het antwoord wel weten. Maar er zijn ook vragen waarop ons beste antwoord is: ‘Ik weet het niet’. Er zijn dingen die we weten en dingen die we niet weten. De schrijver van Deuteronomium zegt: ‘Wat verborgen is, behoort de HEER, onze God, toe; wat openbaar is, komt ons toe’ (Deuteronomium 29:28a).
We moeten agnostisch zijn over de dingen waarover de Bijbel agnostisch is. We moeten duidelijk zijn over de dingen waarover de Bijbel duidelijk is. We moeten vermijden agnostisch te zijn over wat we kunnen weten. Zo moeten we ook niet te streng in de leer zijn over dingen waarover de Bijbel agnostisch is.”

Vooral de laatste alinea: We moeten agnostisch zijn over de dingen waarover de Bijbel agnostisch is. We moeten duidelijk zijn over de dingen waarover de Bijbel duidelijk is. De Bijbel vertelt ons heel veel niet over het komend oordeel en bijvoorbeeld over hoe God zal oordelen over mensen die het evangelie nooit gehoord hebben. Laten we liever duidelijk zijn over waar de Bijbel duidelijk over is: Dat de mens wordt opgeroepen om zijn Schepper te zoeken en dienen. Om het evangelie bekend te maken aan alle volken. Om mensen voor te houden “Laat u met God verzoenen” (2 Kor.5:20). En hoe God handelt met mensen die het evangelie nooit gehoord hebben? Ik heb er alle vertrouwen in dat God dit rechtvaardig gaat doen!

God is te vertrouwen

Tot zover maar even mijn bespiegelingen. Ik realiseer me dat juist het laatste wat ik schrijf over ‘agnostisch’ kunnen zijn over sommige dingen, met name voor exact denkende mensen, moeilijk is. Zij willen een sluitend geheel waarin alles ‘klopt’. Maar de Bijbel is geen wiskunde! De bottomline voor mij is: God is te vertrouwen, we hoeven Hem niet voor te schrijven wat Hij moet doen met de mensen die niet tot geloof zijn gekomen of die het evangelie niet hebben gehoord, of niet hebben begrepen.

Life Sucks ? Get A New One

Ik liep eens met een shirt met deze opdruk door Amsterdam, en kreeg daardoor de gelegenheid iets te vertellen over Gods liefde. Een half dronken Marokkaanse man sprak me aan, wees op de print en vond het in eerste instantie negatief, schedel, de dood enzo…we hadden een openhartig gesprek.

De gedachte is, dat er nieuw leven beschikbaar is, bij Jezus. Hoe dood je ook bent of voelt.

 

“Romeinen 6:6 Dit weten wij (toch), dat onze oude mens (met Hem) gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.”

 

Wat maakt je vatbaar voor manipulatie?

Inmiddels al weer geruime tijd geleden heb ik zelf ervaren wat het is om in een charismatische gemeente te zitten met aan het hoofd een voorganger met een sterk controlerend, manipulatief karakter. Ik zal daar verder niet over uitweiden, dat is niet interessant voor u als lezer. Destijds ben ik wel op zoek gegaan naar informatie, en stuitte daarbij op het volgende interview, n.b. in het blad Charisma, met als doelgroep zoals de naam al doet vermoeden, de pinkster en volle evangelie gezindte. Ik moest hier weer eens aan denken toen ik vandaag vernam van de problemen bij Nehemia Ministries in Zwijndrecht, met een afgezette voorganger, iemand die ik ook ken uit het verleden.

Het is blijkbaar en helaas een steeds weer een de kop opstekend monster; de heerszucht en eerzucht die sommige op een sokkel getilde “godsmannen” met zich meetorsen.  Dat zoiets schadelijke gevolgen heeft voor de gelovigen die onder het gehoor van degelijke predikers zitten, is voor mij als een open deur intrappen. Ik hoop dat door het lezen van het volgende interview mensen worden geholpen die hier mee te maken hebben (gehad). Manipulatie kan zeer ver gaan, zo is mijn ervaring.  Sommigen zullen een aantal zaken die hier genoemd worden zeker  herkennen. Doe er je voordeel mee. (vJ)

Gert-Jan Hofman (52) is 19 jaar actief als zogeheten eerstelijns psycholoog, vergelijkbaar met een huisarts in de medische wereld. Daarvóór heeft hij tien jaar ‘intramuraal’ – binnen een inrichting – gewerkt als klinisch psycholoog. Hij is getrouwd en heeft vier kinderen. Met zijn allen zijn ze lid van een pinkstergemeente. Charisma zocht hem op om zijn visie te horen over sektarische aspecten in gemeentes, die met de regelmaat van de klok een desastreuze rol spelen in de levens van gelovige mensen. Een uitgebreid gesprek was het resultaat, waarin we een zeer bedachtzame man tegenkwamen, die zich al geruime tijd in deze materie bleek te hebben verdiept.

Lees verder →

De schadelijke werking van universalisme

(Ter verduidelijking: het zogenaamde “christelijk universalisme” ofwel de leer van al-verzoening wordt verder vermeld als universalisme. Ook in andere godsdiensten worden vormen van universalisme geleerd, een mooi smeltmiddel in aanloop naar eenheid en valse vrede onder wereldheerschappij van de tuinslang, verder vermeld als bokkenpoot)

Christian_Universalist_symbol_svg

Symbool “christelijk universalisme”

De bokkenpoot is uit op de totale ondergang van alle mensen. Niets past hem beter dan dat alle mensen in hun zonden sterven en verloren zullen gaan. Dit volkomen miserabele figuur is de verpersoonlijking van ultiem haat en kwaad. Dit gaat gepaard met extreme sluwheid en een enorme intelligentie. Het zou zomaar kunnen dat de leer van het zgn. christelijk universalisme, ook wel bekend als de leer van alverzoening, een dankbaar stuk gereedschap is van de bokkenpoot in deze laatste dagen. Hoe dat zo? Dat is niet zo moeilijk. Door te leren dat alle mensen -niemand uitgezonderd- in het hiernamaals bij Christus zullen horen, een finaal en allesomvattend goedmakertje van Gods kant -na de dood. Zelfs de bokkenpoot en zijn personeel mogen in deze -buitenbijbelse- leer op het feestje komen.

Ho wacht even, wordt hier de suggestie gewekt dat universalisten satanisten zijn? Nee. Velen zijn serieuze zoekers naar waarheid, en dienen God met ontzag. Maar -of universalisten er mee instemmen of niet- de leer ontkent de noodzaak om tot Christus te komen tijdens dit leven. Er wordt immers geleerd dat alles allemaal later goed komt.
Lees verder →

Machtsdenken ontspoord

Geruchten deden afgelopen tijd de ronde over vermeend overspel door een landelijk bekend, door velen gerespecteerd, maar niet onomstreden voorganger van een grote gemeente. Het Nederlands Dagblad maakte gisteren een einde aan deze geruchtenstroom, en kwam met de bevestiging  Hoewel ik in eerste instantie dacht “het zal toch weer niet waar zijn” blijkt nu van wel. Diep triest, en een heel slecht getuigenis……

Voor mij (wederom) een bevestiging dat de geestelijken-leken praktijk die in veel christelijke gemeenten wordt gehanteerd, niet deugt en zelfs gevaarlijk is. “Mannen Gods” worden op een voetstuk gezet, en de valkuil is het machtsdenken. Het steeds weer benadrukken van gehoorzaamheid aan de “door God aangestelde gezagsstructuur” binnen de gemeente van Jezus Christus zorgt, helaas maar onvermijdelijk, voor dergelijke uitwassen. Macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut. Ook binnen de kerk. Ik heb daar teveel voorbeelden van gezien, en had daarom een akelig deja-vu gevoel bij dit nieuws.

 

Ik laat het graag uit mijn hoofd om deze mannen te veroordelen, daar gaat het mij zeker niet om. Zelf manco’s genoeg….. Het wordt wel hoog tijd dat alle gelovigen leren zelf verantwoording te dragen ten opzichte van God en elkaar, (het priesterschap van alle gelovigen) in plaats van op te kijken naar een “leider” voor geestelijke leiding. Elke gelovige is vrijgemaakt om God te dienen. Daar past geen juk van mensen.

“De Aionen knoeiers”

Bron samuelschool.org

 

Al enige tijd worden wij regelmatig geconfronteerd met discussies en meningsverschillen aangaande het bestaan van de hel, en als deze bestaat, hoe lang het verblijf daar dan zal duren. Daarmee samenhangend worden wij overspoeld met de idee dat er in de verre toekomst in het geheel geen hel of veroordeling meer bestaat maar dat alles en allen dan vervuld wordt met het wezen van God Zelf. En dit heet dan de leer van de alverzoening.
Laat het nu toch zo zijn dat al eeuwenlang de profeten, Jezus Zelf, de apostelen en de meeste kerkvaders inclusief de reformatoren, altijd gedacht hebben dat er een eeuwig oordeel bestaat en ook een eeuwig verblijf in een dergelijke verschrikkelijke toestand.
En natuurlijk kun je dan verwachten dat er zogenaamde leraren zouden komen die onder invloed van allerlei geestelijke elementen op zoek zijn om de ernst en de consequenties die God gesteld heeft, te ontkrachten of te verzachten. Met name ook het karakter, het wezen, de persoonlijkheid van God aanpassen of vormen naar hun eigen wensen of inzichten en zo hun eigen gouden kalf maken. Om de één of andere reden wil men gewoonweg niet geloven of aanvaarden dat de God die van Zichzelf heeft kenbaar gemaakt dat Hij ‘Liefde’ is, ook een rechtvaardige, oordelende en veroordelende God is.

 

Lees verder bij samuelschool >>>>

 

eeuwig

“Eeuwig” is een gangbaar nederlands woord. “Aionisch” daarentegen is een niet bestaand maar uitgevonden (beter vertaald?) woord om te onderbouwen dat het om een afgebakende tijdsduur gaat. Al doende raak je al snel de Bijbelse definitie van woorden kwijt.

 

Aan de vruchten kent men de boom

Een bekend gegeven in onze taal is dat er tal van spreekwoorden zijn die hun oorsprong in de Bijbel vinden

 

fruit

 

Aan hun vruchten zult u hen herkennen.

 

Een mooi voorbeeld met een duidelijke betekenis las ik in Mattheus 7: (voor een goed verstaan van de Bijbel is het onontbeerlijk altijd de context te lezen)

 

15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten*, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

 

Afwijking

 

Een leerstelling, dogma, of overtuiging die (soms heel subtiel, soms meer openlijk) afwijkt van de fundamentele strekking van de Bijbel, brengt doorgaans onenigheid, woordenstrijd en scheiding der geesten met zich mee. Op het christelijke erf zijn er tal van hete hangijzers aan te wijzen. Kerkscheuringen zagen we in de geschiedenis al, en dat heeft zich doorgezet. Ook onder buitenkerkelijke, zichzelf als “Bijbelgetrouw” beschouwende kringen  deed en doet dit fenomeen zich ook vandaag nog steeds voor. Door een sterk onderscheidende boodschap uit te dragen, verschillen met “de orthodoxie” te benadrukken , doet men aan “klantenbinding”, maar stoot tegelijkertijd anderen af. De bijbehorende ellenlange leerstellig-intellectuele discussies en woordenstrijd zorgen dikwijls voor hete hoofden en koude harten, verwijdering, ruzie, haat en nijd, verbroken vriendschappen en relaties. Dit kan ik zeggen als ervaringsdeskundige.

 

Lakmoesproef

 

Hoe verhouden gelovigen die zich rekenen tot een kring van “beter-verstaanders” van Gods Woord zich ten opzichte van degenen die “buiten” zijn?  Hoe spreken ze over hen? Dragen zij hun boodschap zachtmoedig en met liefde en geduld uit, of wordt er op los geslagen met een favoriete reeks  uit de context getilde  “beter vertaalde” Bijbelteksten? Wat leren ze over de enige weg tot behoud? Over het oordeel? Wie is de Here Jezus Christus voor hen? Dienen ze Hem? Geven ze Hem de eer die Hem toekomt?

 

Een van de kenmerken van een afwijkende leer is…jawel,  de vrucht. Iemand met een beetje parate Bijbelkennis weet hoe duidelijk deze beeldspraak is.

 

Toets jezelf eens. Wees eerlijk. En wees op je hoede. We zijn niet voor niets op zoveel plaatsen gewaarschuwd voor dwaalleer. Het is eindtijd!

 

De Genade van God

Overgenomen van ikbenindehemel.nl

Stel, u hebt een zoontje van 6 jaar, dat de vreugde en het zonnetje van uw leven is. En stel, dat dit jongetje op gruwelijke wijze wordt vermoord. Welke houding zou u aannemen ten opzichte van de schuldige, de wrede moordenaar?

Als u alle beschikbare middelen zou te baat nemen om de misdadiger te doden, zou dat WRAAK betekenen.

Als u zich tevreden zou stellen met rustig af te wachten, of de rechter hem zal overtuigen van zijn schuld en hem zal terechtstellen, zou er sprake zijn van GERECHTIGHEID. Maar als u de moordenaar zijn misdaad zou vergeven, hem bovendien zou uitnodigen bij u te komen wonen en hem zou aannemen als uw zoon — dát zou GENADE zijn.

Misschien zegt u: “Dat voorbeeld is niet reëel, het is in strijd met de werkelijkheid.”

Laten we dan een ander geval nemen. Veronderstel, dat u gezondigd hebt tegen God.

En veronderstel, dat u vanwege die zonde tot de hel zou worden veroordeeld op grond van de wet van God. Als God dit vonnis zou uitvoeren, zou u geen beklag kunnen indienen, want u ontving volgens de goddelijke wet precies wat u verdiende.

Maar wat zou u ervan denken, als God Zijn enige Zoon zond om als uw Plaatsvervanger te sterven en de straf te ondergaan die u door uw zonde had verdiend?

En wat zou u ervan denken, als God u eeuwig leven aanbood als een vrije gift, indien u Zijn Zoon als uw Zondedrager zou willen erkennen? En wat zou u er dan van denken, als God u aanbood u tot Zijn zoon te maken en u bij Zich te nemen in Zijn huis in de hemel om eeuwig bij Hem te wonen? Hou zou u dat noemen? Er is maar één woord om zo’n reactie te kwalificeren en dat woord is: GENADE.

En dat is nu precies, wat God doet. Dit voorbeeld is volkomen juist, want het is waar. God bewijst een onbegrensde gunst aan goddeloze zondaars die geloven in Zijn Zoon, Jezus Christus.

Om goed te begrijpen, wat er bedoeld wordt met “de genade van God” wil ik vijf eenvoudige stellingen geven om dan elk daarvan nader te bekijken.

  1. Genade is Gods onverdiende gunst voor zondaars, die het tegenovergestelde verdienen.
  2. Gods genade biedt eeuwige zaligheid aan als een vrije gift voor ieder die zijn geloof vestigt op Zijn Zoon, Jezus Christus.
  3. God kan op deze wijze genade betonen aan zondaars, doordat de Here Jezus als Plaatsvervanger voor hen stierf aan het kruis van Golgotha.
  4. Genade kan niet worden verdiend of gekocht, zelfs niet gedeeltelijk.
  5. Gods genade is onbegrensd, is oneindig.

Allereerst: Genade is Gods onverdiende gunst voor zondaars, die het tegenovergestelde verdienen.

Dit is uiterst belangrijk. Een mens verdient niet, dat God hem goed zal behandelen. Er is in hem niets wat God zou verplichten hem genadig te zijn. Er is geen enkel recht dat hij tegenover God zou kunnen laten gelden. Als God ervoor gekozen heeft Zijn gunst te tonen aan de mensenkinderen, is de reden daartoe niet te vinden in henzelf, maar in de Almachtige.

God toont Zijn genade aan zondaars. Houd dat in gedachte! Niet aan goede mensen, oprechte mensen, moreel hoogstaande mensen — maar aan zondaars. Genade stroomt per definitie altijd neer van God en wel naar goddelozen. Ze kan alleen werken, waar schuldige en veroordeelde zondaars zijn.

Genade zoekt niet naar goede mensen om die te belonen, want goedheid belonen is geen genade, maar rechtvaardigheid. Maar genade zoekt naar verdoemde, schuldige, sprakeloze en hulpeloze mensen om die te redden, te heiligen en te verheerlijken. (C. I. Scofield).

Zondaars verdienen Gods gunst niet. Ze verdienen precies het tegenovergestelde.

Want het loon dat de zonde geeft, is de dood (Rom 6 : 23). Volgens alle regels van goddelijke rechtvaardigheid zou een zondaar moeten sterven vanwege zijn zonden en de eeuwigheid in de hel moeten doorbrengen.

Gods genade is dus: vriendelijkheid voor mensen die straf verdienen.

Lees verder